Všetko o 2%

Od zavedenia možnosti daňovej asignácie v roku 2002 venovali občania a firmy cez 2% z daní celkovo viac ako 1 miliardu eur. Tieto prostriedky smerovali na podporu tisícov organizácií po celom Slovensku, ktoré svojou činnosťou častokrát suplujú úlohu štátu v starostlivosti o chorých a seniorov, vzdelávaní detí a mládeže, ochrane kultúrneho dedičstva, športe a mnohých ďalších oblastiach. Vďaka tejto sume môžu neziskové organizácie pomáhať státisícom.

Zámer iniciatívy 2% – Pomáhame spolu

Iniciatíva 2% – Pomáhame spolu je spoločnou aktivitou neziskového sektora, ktorej cieľom je chrániť systém daňovej asignácie, aby ten mohol pomáhať aj naďalej.

Iniciatíva 2% – Pomáhame spolu je spoločnou aktivitou Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR, Centra pre filantropiu, Nadácie Pontis, Občianskej platformy pre demokraciu, Nadácie otvorenej spoločnosti, Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a iniciátorov verejnej výzvy Neberte nám 2%: Liga proti rakovine, Plamienok n.o., Deťom s rakovinou, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Rada mládeže Slovenska, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Vydra – vidiecka rozvojová aktivita n.o., Depaul Slovensko, n.o., Diákhálózat, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Vagus, Slovenská katolícka charita, ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Pre mnohé lokálne dobrovoľnícke združenia, ale rovnako aj pre väčšie etablované organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, tvorí výnos z asignácie rozhodujúcu časť ich príjmov a je tak kľúčovým faktorom nielen ich finančnej autonómie a nezávislosti, ale najmä ich pomoci.

Bez 2% by bola ohrozená nielen existencia samotných organizácií, ale najmä ich dobrovoľnícka činnosť, ktorou za tie roky podporili už státisíce ľudí.

Ako funguje asignácia

Daňová asignácia predstavuje špecifickú formu participatívneho rozpočtu, ktorou štát umožňuje daňovníkom – fyzickým aj právnickým osobám – poukázať časť svojich daní na podporu činnosti vybraným mimovládnym organizáciám. Spája prvky verejného a súkromného financovania a s istou dávkou zjednodušenia o nej môžeme uvažovať aj ako o štátom organizovanom „crowdfundingu“ na podporu verejnoprospešných aktivít neziskového sektora v celej šírke spektra účelov verejnej prospešnosti.

Tieto prostriedky smerujú na podporu tisícov organizácií po celom Slovensku, ktoré svojou činnosťou častokrát suplujú úlohu štátu v oblastiach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ochrany kultúrneho dedičstva, vzdelávania, športu apod. Pre mnohé lokálne dobrovoľnícke združenia, ale tiež pre veľké etablované organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, tvorí výnos z asignácie rozhodujúcu časť ich príjmov a je tak kľúčovým faktorom ich finančnej autonómie a nezávislosti. Oceňovanou kvalitou systému je skutočnosť, že vytvára väzbu medzi organizáciami a ich podporovateľmi.

Fyzické osoby môžu asignovať 2% alebo 3% zo splatnej dane (za predpokladu minimálnej výšky asignácie vo výške 3 eur). Asignovať 3% môžu osoby, ktoré vykonali dobrovoľnícku prácu v neziskovej organizácii v rozsahu najmenej 40 hodín ročne. Možnosť daňovej asignácie využíva každoročne 700 až 900-tisíc fyzických osôb, čo predstavuje približne 50% z celkového počtu daňovníkov, ktorí spĺňajú podmienku minimálnej výšky asignácie.

Právnické osoby môžu asignovať daň vo výške 2% alebo 1% (za predpokladu minimálnej výšky asignácie 8 eur). Asignovať 2 % môže firma, ak za príslušný rok darovala „z vlastného vrecka“ na verejnoprospešný účel finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane. Týmto spôsobom mechanizmus daňovej asignácie motivuje firmy k súkromnému darcovstvu, čo pre neziskový sektor predstavuje dodatočný príjem v objeme desiatok miliónov eur ročne.

Otázky a odpovede

Komu môžem poukázať 2% dane?

Ako poukážem 2 % dane?

Dá sa poukázať 2 % dane aj viacerým organizáciám?

Kde nájdem zoznam neziskových organizácií, ktoré môžu prijať 2 % dane?

Kto dostane 2 % z daní ak ich nikomu nepoukážem?

Aké sú výhody asignácie 2% dane?

Ako sa vyvíjal objem asignovanej dane v uplynulých rokoch?

V ktorých ďalších krajinách funguje ešte daňová asignácia?

Čo by znamenalo nahradenie výpadku príjmov z asignácie štátnou dotačnou schémou, ako to navrhuje minister sociálnych vecí a rodiny?

Ako sa kontroluje použitie prostriedkov z asignácie 2%?

Kto stojí za iniciatívou

2% - Pomáhame spolu

2% pomáhajú už od roku 2002. Bez daňovej asignácie by mnohé neziskové organizáciu neboli schopné pomáhať ďalej.

Pomáhame spolu