Podmienky spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, udeľujem  SKPR STRATEGIES, s. r. o., Timravina 13, Bratislava 811 03, IČO: 47 595 302 (ďalej len „SKPR“)

súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

v rozsahu názov organizácie, lokalita pôsobenia, zameranie aktivít, príbeh pomoci, poskytnuté fotografie, web stránka organizácie, FB a/alebo IG stránka

za účelom ich ďalšieho použitia na komunikačné a propagačné účely v rámci iniciatívy 2% – Pomáhame spolu vo forme ich zverejenia na web stránke 2% – Pomáhame spolu, v komunikácii na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn), v komunikácii s médiami, v komunikácii zo zákonodarcami a ostatnými stakeholdermi a to na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Osobné údaje dotknutej osoby budú použité na prezentáciu aktivít iniciatívy 2% – pomáhame spolu a neziskového sektora na Slovensku. Z podstaty spracovania osobných údajov vyplýva predpoklad, že údaje dotknutej osoby budú zverejnené.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu na sona@skpr.sk.

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ sa spracovania osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm e) alebo f) GDPR, máte podľa čl. 21 GDPR právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Spracovateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa
čl. 20 GDPR.

Ak spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 a) GDPR, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v krajine v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Prevádzkovateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na:

E-mail:  sona@skpr.sk.

Pomáhame spolu